logo - BIP logo - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej

Regulamin organizacyjny i cennik schroniska


 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO
  SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  
W BIELSKU-BIAŁEJ

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

 

 1. Regulamin organizacyjny Schroniska dla zwierząt określa organizację i zasady funkcjonowania Schroniska.
 2. Schronisko dla zwierząt zwane dalej Schroniskiem, ma siedzibę w Bielsku-Białej przy ulicy Reksia 48.
 3. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej nr LXIII/2030/2006 z dnia 10 października 2006r. w sprawie utworzenia Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 135, poz. 3828/ .
 4. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt działa na podstawie ustawy z dnia
  21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt /DZ.U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm/.
 5. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt działa na podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsko-Biała, zatwierdzanego corocznie Uchwałą Rady Miejskiej.
 6. Nadzór nad działalnością Schroniska sprawuje Prezydent Miasta Belska-Białej, za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

ROZDZIAŁ II

Gospodarka finansowa Schroniska.

 

 1. Schronisko dla Zwierząt jest jednostką budżetową i rozlicza się z budżetem Miasta Bielska-Białej.
 2. Zasady gospodarki finansowej Schroniska określone są w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ III

Przedmiot i zakres działania Schroniska.

 

1.      Wyłapywanie, przyjmowanie i przetrzymywanie zagubionych, zabłąkanych
i porzuconych psów i kotów lub z innych przyczyn bezdomnych.

2.      Wyjazdy interwencyjne do zwierząt które uległy wypadkom drogowym.

3.      Zbieranie zwłok zwierząt pozostawionych na terenie działalności Schroniska
a następnie przekazywania ich do utylizacji.

4.      Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt schroniskowych.

5.      Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku.

6.      Opieka nad zwierzętami, które zostały ranne i porzucone na terenie miasta Bielska-Białej w szczególności udzielanie im pomocy weterynaryjnej.

7.      Przyjmowanie zwłok zwierzęcych do utylizacji.

8.      Objęcie identyfikacją i rejestracją komputerową wszystkich psów będących
w Schronisku.

9.      Opieka nad wolno żyjącymi kotami w mieście Bielsko-Biała poprzez wydawanie karmy w okresie zimowym, karmicielom zarejestrowanym w Urzędzie Miasta.

10.  Popularyzowanie wszelkich form przekazywania do adopcji zwierząt znajdujących       
się w Schronisku.

11.  Współpraca z lecznicami dla zwierząt.

12.  Współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

 

ROZDZIAŁ IV

Zarządzanie Schroniskiem.

 

 1. Kierownikiem Schroniska jest Kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała. Kierownik zarządza jednoosobowo Schroniskiem i reprezentuje  na zewnątrz działając na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw.
 2. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Schroniska.
 3. Do zadań kierownika Schroniska należy:
  - reprezentowanie Schroniska i podejmowanie samodzielnie decyzji służących
    realizacji zadań statutowych,
  - zapewnienie funkcjonowania i ciągłości działania Schroniska, warunki jego
    działania, a także organizację pracy,
  - sprawowanie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy   
    do wszystkich pracowników Schroniska, nadzorowanie dyscypliny pracy,   
    organizowanie pracy z dbałością o należyty podział czynności między
    pracownikami,
  - wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych regulujących zasady

  funkcjonowania Schroniska, tj. zarządzeń, regulaminów, instrukcji, poleceń
  służbowych,

- zarządzanie majątkiem Schroniska,

- gospodarowanie środkami budżetowymi w ramach posiadanego planu   
  finansowego,
  przestrzeganie dyscypliny finansowej oraz budżetowej,

- odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej.

 1. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni specjalista ds. administracji lub wyznaczony pracownik Schroniska.

 ROZDZIAŁ V

Struktura organizacyjna Schroniska.

 

W Schronisku tworzy się następujące stanowiska pracy:

            - Kierownika Schroniska,

            - stanowisko głównego księgowego,

            - stanowiska ds. biurowo – administracyjnych,
            - stanowiska lekarzy weterynarii,

            - stanowiska pomocnicze: kierowca – opiekun zwierząt,
                                                           opiekun zwierząt.
                                                       

 

ROZDZIAŁ VI

Zakresy działania na poszczególnych stanowiskach pracy:

 

 1. Do zadań stanowiska głównego księgowego należy w szczególności:
  - prowadzenie rachunkowości jednostki,
  - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

             - prowadzenie gospodarki finansowej Schroniska zgodnie z ustawą o rachunkowości
               i zakładowym planem kont,

            - opracowywanie projektów planów i planów finansowych Schroniska,

            - zapewnienie terminowych rozliczeń finansowych z  innymi podmiotami ,
              gospodarczymi, prowadzenie windykacji należności,

            - sporządzania sprawozdań budżetowych,

            - sporządzanie list płac,
            - wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji ,
              gospodarczych i finansowych,

            - wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
              finansowym.

 1. Do zadań wieloosobowego stanowiska biurowo - administracyjnego należy w szczególności:

- prowadzenie sekretariatu i recepcji Schroniska,
- prowadzenie ewidencji i statystyki zwierząt,
- prowadzenie akt osobowo-kadrowych pracowników Schroniska,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

- prowadzenie dokumentacji płacowej,
- prowadzenie gospodarki transportowej,
- prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,

- prowadzenie rejestru zwierząt przebywających w Schronisku,
- obsługa interesantów,
- prowadzenie strony internetowej Schroniska,

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych,

- prowadzenie kasy,

- prowadzenie Archiwum Zakładowego,

- prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- nadzór nad osobami skierowanymi do wykonywania prac społecznych,

- nadzór nad wolontariuszami i opieka nad grupami odwiedzającymi Schronisko.

 

      3.   Do zadań stanowiska lekarza weterynarii należy w szczególności:

-  leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku,
 - pełna profilaktyka /odrobaczenie, odpchlenie, szczepienie/,

             - usypianie zwierząt nie rokujących nadziei na wyzdrowienie,

             - obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt dorosłych
               adoptowanych ze Schroniska,
             - usypianie ślepych miotów i przekazywanie ich do utylizacji,
            - znakowanie zwierząt poprzez tatuaż lub czip.

    4.   Do zadań stanowiska kierowcy – opiekuna należy w szczególności:

            - prawidłowe użytkowanie i wykorzystanie samochodu służbowego,

            - zgłaszanie potrzeb w zakresie napraw, przeglądów technicznych pojazdu,

            - wyłapywanie, zbieranie zwierząt rannych i padłych z terenu działania Schroniska

              i przewożenie tych zwierząt do Schroniska,

- wykonywanie innych wyjazdów samochodem służbowym na polecenie
              zwierzchnika,
            - przygotowywanie jedzenia dla zwierząt schroniskowych,

            - prace porządkowe na terenie Schroniska,

            - dozór mienia Schroniska w czasie pełnienia dyżuru.

 

5.      Do zadań stanowiska opiekuna zwierząt  należy w szczególności:
- właściwa opieka na zwierzętami w Schronisku,
- przygotowanie karmy, codzienne karmienie, pojenie i pielęgnacja zwierząt,
- stały nadzór nad zwierzętami zapewnienie im dobrych warunków bytowania,
- utrzymywanie w czystości pomieszczeń wraz ze znajdującymi się tam urządzeniami
  i sprzętem,
- wykonywanie drobnych napraw, prac remontowych,
- używanie urządzeń technicznych zgodnie z instrukcją obsługi,
- dezynfekcja okresowa pomieszczeń Schroniska, każdorazowa w przypadku chorób
  zakaźnych,
- pomoc przy drobnych zabiegach weterynaryjnych,
- w razie konieczności pełnienie obowiązków kierowcy; przywóz zwierząt żywych,
  rannych i padłych z terenu działania Schroniska,
- dozór mienia Schroniska w czasie pełnienia dyżuru,

- zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości bezpośrednio przełożonemu.

ROZDZIAŁ VII

Opłaty.

Zwrot kosztów pobytu zwierzęcia, kosztów transportu, kosztów utylizacji zwłok określa cennik stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VIII

           Godziny otwarcia.

           Godziny otwarcia określa załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe.

 

1.  Pracownicy na wszystkich stanowiskach pracy są odpowiedzialni za prawidłowe, zgodne z obowiązującym prawem i sprawne wykonywanie zadań, a także za należyte wykonywanie poleceń służbowych.

2.      Pracownicy współpracują ze sobą przy wykonywaniu powierzonych im zadań.

3.      Organizację i porządek pracy w Schronisku określa regulamin pracy Schroniska.

4.   Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała.

                                                 

CENNIK

1.Zwrot kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku:
    /w przypadku odbioru zwierzęcia zagubionego przez właściciela/

a) pies do 10 kg masy ciała

-20 zł /dobę plus opłata za wykonanie zabiegu według
           wyceny lekarza weterynarii do kwoty 200 zł.

b) pies powyżej 10 kg masy ciała

-30 zł /dobę plus oplata za wykonanie zabiegu według
           wyceny lekarza do kwoty 200 zł.

c) kot

-15 zł/dobę plus oplata za wykonanie zabiegu
          według wyceny lekarza do kwoty 200 zł.


2.Zwrot kosztów transportu zwierzęcia przywiezionego przez schronisko:
     /w przypadku odbioru zwierzęcia zagubionego przez właściciela/

a) w granicach Miasta Bielsko-Biała                                30 zł
                            
b) poza granicami Miasta Bielsko-Biała                          50 zł


3.Przyjmowanie zwłok do utylizacji :

a) zwierzę do 10 kg masy ciała                                          40 zł netto + VAT

 b) za każdy następny kg masy ciała zwierzęcia,
     którego waga przekracza 10 kg                                       4 zł netto + VAT


GODZINY OTWARCIA                                  
Biuro czynne           Poniedziałek-Piątek    8.00-16.00

                                  Czwartek                    8.00-17.00

                                  Sobota                        8.00-14.00

 

Godziny odwiedzin, Poniedziałek-Piątek 11.00-16.00

adopcje zwierząt      Czwartek                  11.00-17.00

                                   Sobota                     11.00-14.00

 

 

Niedziele i święta zamknięte.

W przypadku zwierząt potrąconych,rannych i błąkających się schronisko działa całodobowo nie wyłączając niedziel i świąt.

Tel.33 814 18 18, tel.663 902 733.


Autor zmiany: schronisko
Data zmiany: 2019-01-29 04:42:08
Data utworzenia: 2013-11-12 14:46:26

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
15 2019-01-29 04:42:08 Modyfikacja schronisko
14 2019-01-29 04:36:47 Modyfikacja schronisko
13 2017-03-03 10:22:53 Modyfikacja schronisko
12 2017-03-03 10:19:57 Modyfikacja schronisko
11 2017-03-03 10:18:05 Modyfikacja schronisko
10 2017-03-03 10:12:45 Modyfikacja schronisko
9 2017-03-03 10:10:00 Modyfikacja schronisko
8 2017-03-03 09:58:16 Modyfikacja schronisko
7 2017-03-03 09:57:25 Modyfikacja schronisko
6 2017-03-03 09:54:45 Modyfikacja schronisko
5 2017-03-03 09:13:03 Modyfikacja schronisko
4 2017-03-01 10:52:07 Modyfikacja schronisko
3 2017-01-31 10:13:08 Modyfikacja schronisko
2 2017-01-17 06:01:21 Modyfikacja schronisko
1 2013-11-12 14:46:26 Dodane schronisko