logo - BIP logo - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej

Informacja RODO


 

W dniu 14 pażdziernika 2020r. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt wyznaczyło na Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pana Mateusza Sawaryna mail: kancelaria@sawaryn.com

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

        

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane w skrócie RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej,  z siedzibą 43-305 Bielsko-Biała, ul.Reksia 48.
 2. W sprawach  związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:
         1. e-mail: schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl,
         2
  . pisemnie na adres siedziby Administratora,
         3.telefonicznie: 33 814 18 1 8.3.
  Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
  Dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora zadań ustawowych własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw szczegółowych.

 3. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.  
   
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie niezbędnym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 1. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
    - dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych,
    - usunięcia swoich danych osobowych,   
    - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,         
    - przenoszenia swoich danych osobowych,      
    - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,     
    - do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,           
    - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy, że obiekt Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej znajdujący się w Bielsku-Białej przy ul.Reksia 48 jest całodobowo monitorowany  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

 


Autor zmiany: schronisko
Data zmiany: 2020-10-30 12:16:45
Data utworzenia: 2019-05-16 08:30:50

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
6 2020-10-30 12:16:45 Modyfikacja schronisko
5 2019-08-22 10:07:07 Modyfikacja schronisko
4 2019-08-22 10:05:40 Modyfikacja schronisko
3 2019-05-23 07:23:28 Modyfikacja schronisko
2 2019-05-21 09:23:32 Modyfikacja schronisko
1 2019-05-16 08:30:50 Dodane schronisko