logo - BIP logo - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej

Przetargi


 
Bielsko-Biała, dnia 6 października 2009 roku
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
którego przedmiotem jest „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej ul. Reksia 48”

Działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej ul. Reksia 48”prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informujemy, iż jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:
 
P.P.U.H. „Tabud” S.C. Alicja Popiołek, Tadeusz Zając
43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 1049
Oferta w/w Wykonawcy została złożona w postępowaniu i zawiera zobowiązanie wykonania przedmiotowego zamówienia za kwotę: 84 309,81 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięć złotych 81/100 zł)
 
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta kompletna pod względem formalnym z punktu widzenia wymagań SIWZ, nie zawiera błędów merytorycznych, oferta najkorzystniejsza wg przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert, tj. ceny. Oferta otrzymała 100 pkt – zgodnie z zapisem wskazanym w SIWZ (średnia ocen od wszystkich członków komisji).
 
Pozostałe oferty:
- P.P.U.H. „LEBEX” 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 43 a, oferta kompletna pod względem formalnym z punktu widzenia wymagań SIWZ, nie zawiera błędów merytorycznych. Oferta otrzymała 87 pkt – zgodnie z zapisem wskazanym w SIWZ (średnia ocen od wszystkich członków komisji),
-„Hydro-Instal” Homa-Homa S.J. 43-391 Mazańcowice 178, oferta kompletna pod względem formalnym z punktu widzenia wymagań SIWZ, nie zawiera błędów merytorycznych. Oferta otrzymała 86 pkt – zgodnie z zapisem wskazanym w SIWZ (średnia ocen od wszystkich członków komisji),
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej przy ulicy Reksia 48

 

Nr ref. 1/ZP/MSDBZ/2009


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, ul. Reksia 48, 43-305 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 0-33 814 18 18, faks 0-33 814 18 18.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.schronisko.bielsko.biala.pl/bip

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej przy ulicy Reksia 48.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bielsku-Białej przy ulicy Reksia 48, pgr 3412/12 obręb Lipnik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.22.10-0, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z SIWZ
    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.schronisko.bielsko.biala.pl/bip


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej ul. Reksia 48 43-305 Bielsko-Biała.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej ul. Reksia 48 43-305 Bielsko-Biała.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Nr ogłoszenia: 315546-2009, data zamieszczenia - 11 września 2009 r.

 


Autor zmiany: schronisko
Data zmiany: 2020-05-06 07:13:35
Data utworzenia: 2013-11-12 15:01:16

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
5 2020-05-06 07:14:22 Modyfikacja schronisko
4 2020-05-06 07:13:55 Modyfikacja schronisko
3 2020-05-06 07:13:35 Modyfikacja schronisko
2 2020-05-06 07:10:53 Modyfikacja schronisko
1 2013-11-12 15:01:16 Dodane schronisko