logo - BIP logo - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej

Regulamin organizacyjny i cennik schroniska


 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO
  SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  
W BIELSKU-BIAŁEJ

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

 

 1. Regulamin organizacyjny Schroniska dla zwierząt określa organizację i zasady funkcjonowania Schroniska.
 2. Schronisko dla zwierząt zwane dalej Schroniskiem, ma siedzibę w Bielsku-Białej przy ulicy Reksia 48.
 3. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej nr LXIII/2030/2006 z dnia 10 października 2006r. w sprawie utworzenia Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 135, poz. 3828/ .
 4. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt działa na podstawie ustawy z dnia
  21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt /DZ.U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm/.
 5. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt działa na podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsko-Biała, zatwierdzanego corocznie Uchwałą Rady Miejskiej.
 6. Nadzór nad działalnością Schroniska sprawuje Prezydent Miasta Belska-Białej, za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

ROZDZIAŁ II

Gospodarka finansowa Schroniska.

 

 1. Schronisko dla Zwierząt jest jednostką budżetową i rozlicza się z budżetem Miasta Bielska-Białej.
 2. Zasady gospodarki finansowej Schroniska określone są w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ III

Przedmiot i zakres działania Schroniska.

 

1.      Wyłapywanie, przyjmowanie i przetrzymywanie zagubionych, zabłąkanych
i porzuconych psów i kotów lub z innych przyczyn bezdomnych.

2.      Wyjazdy interwencyjne do zwierząt które uległy wypadkom drogowym.

3.      Zbieranie zwłok zwierząt pozostawionych na terenie działalności Schroniska
a następnie przekazywania ich do utylizacji.

4.      Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt schroniskowych.

5.      Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku.

6.      Opieka nad zwierzętami, które zostały ranne i porzucone na terenie miasta Bielska-Białej w szczególności udzielanie im pomocy weterynaryjnej.

7.      Przyjmowanie zwłok zwierzęcych do utylizacji.

8.      Objęcie identyfikacją i rejestracją komputerową wszystkich psów będących
w Schronisku.

9.      Opieka nad wolno żyjącymi kotami w mieście Bielsko-Biała poprzez wydawanie karmy w okresie zimowym, karmicielom zarejestrowanym w Urzędzie Miasta.

10.  Popularyzowanie wszelkich form przekazywania do adopcji zwierząt znajdujących       
się w Schronisku.

11.  Współpraca z lecznicami dla zwierząt.

12.  Współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

 

ROZDZIAŁ IV

Zarządzanie Schroniskiem.

 

 1. Kierownikiem Schroniska jest Kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała. Kierownik zarządza jednoosobowo Schroniskiem i reprezentuje  na zewnątrz działając na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw.
 2. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Schroniska.
 3. Do zadań kierownika Schroniska należy:
  - reprezentowanie Schroniska i podejmowanie samodzielnie decyzji służących
    realizacji zadań statutowych,
  - zapewnienie funkcjonowania i ciągłości działania Schroniska, warunki jego
    działania, a także organizację pracy,
  - sprawowanie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy   
    do wszystkich pracowników Schroniska, nadzorowanie dyscypliny pracy,   
    organizowanie pracy z dbałością o należyty podział czynności między
    pracownikami,
  - wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych regulujących zasady

  funkcjonowania Schroniska, tj. zarządzeń, regulaminów, instrukcji, poleceń
  służbowych,

- zarządzanie majątkiem Schroniska,

- gospodarowanie środkami budżetowymi w ramach posiadanego planu   
  finansowego,
  przestrzeganie dyscypliny finansowej oraz budżetowej,

- odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej.

 1. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni specjalista ds. administracji lub wyznaczony pracownik Schroniska.

 ROZDZIAŁ V

Struktura organizacyjna Schroniska.

 

W Schronisku tworzy się następujące stanowiska pracy:

            - Kierownika Schroniska,

            - stanowisko głównego księgowego,

            - stanowiska ds. biurowo – administracyjnych,
            - stanowiska lekarzy weterynarii,

            - stanowiska pomocnicze: kierowca – opiekun zwierząt,
                                                           opiekun zwierząt.
                                                       

 

ROZDZIAŁ VI

Zakresy działania na poszczególnych stanowiskach pracy:

 

 1. Do zadań stanowiska głównego księgowego należy w szczególności:
  - prowadzenie rachunkowości jednostki,
  - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

             - prowadzenie gospodarki finansowej Schroniska zgodnie z ustawą o rachunkowości
               i zakładowym planem kont,

            - opracowywanie projektów planów i planów finansowych Schroniska,

            - zapewnienie terminowych rozliczeń finansowych z  innymi podmiotami
              gospodarczymi, prowadzenie windykacji należności,

            - sporządzania sprawozdań budżetowych,
            - wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
              gospodarczych i finansowych,

            - wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
              finansowym.

 1. Do zadań stanowisk biurowo - administracyjnych należy w szczególności:

- prowadzenie sekretariatu i recepcji Schroniska,
- prowadzenie ewidencji i statystyki zwierząt,
- prowadzenie akt osobowo-kadrowych pracowników Schroniska,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

- prowadzenie dokumentacji płacowej,
- prowadzenie gospodarki transportowej,
- prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,

- prowadzenie rejestru zwierząt przebywających w Schronisku,
- obsługa interesantów,
- prowadzenie strony internetowej Schroniska,

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych,

- prowadzenie kasy,

- prowadzenie Archiwum Zakładowego,

- nadzór nad osobami skierowanymi do wykonywania prac społecznych,

- nadzór nad wolontariuszami i opieka nad grupami odwiedzającymi Schronisko.

 

      4.   Do zadań stanowiska lekarza weterynarii należy w szczególności:

-  leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku,
 - pełna profilaktyka /odrobaczenie, odpchlenie, szczepienie/,

             - usypianie zwierząt nie rokujących nadziei na wyzdrowienie,

             - obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt dorosłych
               adoptowanych ze Schroniska,
             - usypianie ślepych miotów i przekazywanie ich do utylizacji,
            - znakowanie zwierząt poprzez tatuaż lub czip.

 

 1. Do zadań stanowiska kierowcy – opiekuna należy w szczególności:

            - prawidłowe użytkowanie i wykorzystanie samochodu służbowego,

            - zgłaszanie potrzeb w zakresie napraw, przeglądów technicznych pojazdu,

            - wyłapywanie, zbieranie zwierząt rannych i padłych z terenu działania Schroniska

              i przewożenie tych zwierząt do Schroniska,

- wykonywanie innych wyjazdów samochodem służbowym na polecenie
              zwierzchnika,
            - przygotowywanie jedzenia dla zwierząt schroniskowych,

            - prace porządkowe na terenie Schroniska,

            - dozór mienia Schroniska w czasie pełnienia dyżuru.

 

4.      Do zadań stanowiska opiekuna zwierząt  należy w szczególności:
- właściwa opieka na zwierzętami w Schronisku,
- przygotowanie karmy, codzienne karmienie, pojenie i pielęgnacja zwierząt,
- stały nadzór nad zwierzętami zapewnienie im dobrych warunków bytowania,
- utrzymywanie w czystości pomieszczeń wraz ze znajdującymi się tam urządzeniami
  i sprzętem,
- wykonywanie drobnych napraw, prac remontowych,
- używanie urządzeń technicznych zgodnie z instrukcją obsługi,
- dezynfekcja okresowa pomieszczeń Schroniska, każdorazowa w przypadku chorób
  zakaźnych,
- pomoc przy drobnych zabiegach weterynaryjnych,
- w razie konieczności pełnienie obowiązków kierowcy; przywóz zwierząt żywych,
  rannych i padłych z terenu działania Schroniska,
- dozór mienia Schroniska w czasie pełnienia dyżuru,

- zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości bezpośrednio przełożonemu.

ROZDZIAŁ VII

Opłaty.

Zwrot kosztów pobytu zwierzęcia, kosztów transportu, kosztów utylizacji zwłok określa cennik stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe.

 

1.      Pracownicy na wszystkich stanowiskach pracy są odpowiedzialni za prawidłowe, zgodne z obowiązującym prawem i sprawne wykonywanie zadań, a także za należyte wykonywanie poleceń służbowych.

2.      Pracownicy współpracują ze sobą przy wykonywaniu powierzonych im zadań.

3.      Organizację i porządek pracy w Schronisku określa regulamin pracy Schroniska.

4.      Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała.


CENNIK

1.Zwrot kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku:
    /w przypadku odbioru zwierzęcia zagubionego przez właściciela/

a)pies do 10 kg masy ciała

-15 zł /dobę plus opłata za wykonanie zabiegu według
           wyceny lekarza weterynarii do kwoty 100 zł.

b)pies powyżej 10 kg masy ciała

-25 zł /dobę plus oplata za wykonanie zabiegu według
           wyceny lekarza do kwoty 100 zł.

c)kot

-10 zł/dobę plus oplata za wykonanie zabiegu
          według wyceny lekarza do kwoty 100 zł.


2.Zwrot kosztów transportu zwierzęcia przywiezionego przez schronisko:
     /w przypadku odbioru zwierzęcia zagubinego przez właściciela/

a) w granicach Miasta Bielsko-Biała                                30 zł
                            
b) poza granicami Miasta Bielsko-Biała                          50 zł


3.Przyjmowanie zwłok do utylizacji :

a) zwierzę do 10 kg masy ciała                                          30 zł netto +23% VAT

 b) za każdy następny kg masy ciała zwierzęcia,
     którego waga przekracza 10 kg                                       3 zł netto +23% VAT                                              SCHEMAT ORGANIZACYJNY
                        MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
                                                  W BIELSKU-BIAŁEJ
                                           KIEROWNIK SCHRONISKA                                                                                           GŁÓWNY KSIĘGOWY
                                                                                           STANOWISKA DS.BIUROWO ADMINISTRACYJNYCH
                                                                                           LEKARZE WETERYNARII
                                                                                           STANOWISKA POMOCNICZE:
                                                                                          -KIEROWCY-OPIEKUNOWIE ZWIERZĄT
                                                                                          -OPIEKUNOWIE ZWIERZĄT
 


Autor zmiany: schronisko
Data zmiany: 2017-01-17 06:01:21
Data utworzenia: 2013-11-12 14:46:26

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
15 2019-01-29 04:42:08 Modyfikacja schronisko
14 2019-01-29 04:36:47 Modyfikacja schronisko
13 2017-03-03 10:22:53 Modyfikacja schronisko
12 2017-03-03 10:19:57 Modyfikacja schronisko
11 2017-03-03 10:18:05 Modyfikacja schronisko
10 2017-03-03 10:12:45 Modyfikacja schronisko
9 2017-03-03 10:10:00 Modyfikacja schronisko
8 2017-03-03 09:58:16 Modyfikacja schronisko
7 2017-03-03 09:57:25 Modyfikacja schronisko
6 2017-03-03 09:54:45 Modyfikacja schronisko
5 2017-03-03 09:13:03 Modyfikacja schronisko
4 2017-03-01 10:52:07 Modyfikacja schronisko
3 2017-01-31 10:13:08 Modyfikacja schronisko
2 2017-01-17 06:01:21 Modyfikacja schronisko
1 2013-11-12 14:46:26 Dodane schronisko